Regulamin Kursu diagnostyki stawu biodrowego

 

§1.
Postanowienia ogólne


1.1 Kurs diagnostyki stawu biodrowego zwane w dalszej części regulaminu „Kursem”, odbędzie się w dniu 22-23.10.2021 r.  na poziomie podstawowym  w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym w Sali Wykładowej 01.11, ul. Pomorska 251 w Łodzi. 
1.2 Kurs organizuje firma LPT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 126/128, NIP 7282740006 zwana w dalszej części Biurem Organizacyjnym Kursu.
1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Kursie i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4 Uczestnikami Kursu są lekarze.
1.5 Oficjalny serwis internetowy Kursu znajduje się pod adresem: www.graf-usg.pl 
1.6 Koszt udziału w Kursie podstawowym wynosi 2000 zł brutto dla wszystkich uczestników. Opłata obejmuje materiały dla uczestników (identyfikator, podręcznik ultrasonografii biodra dziecięcego metodą Profesora Grafa, zeszyt ćwiczeń, certyfikat ukończenia kursu, materiały piśmiennicze do opisu badań) oraz wyżywienie (przerwy kawowe, obiad)
1.7 Koszt udziału w Kursie podstawowym wynosi 2000 zł brutto. Opłata obejmuje materiały dla uczestników (identyfikator, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, materiały piśmiennicze do opisu badań) oraz wyżywienie (przerwy kawowe, obiad)
1.8. Uczestnik może wybrać opcję dodatkową w postaci wzięcia udziału w  kolacji koleżeńskiej w dniu 22.10.2021 r.,dla osób, które zgłosiły swój udział w kolacji podczas rejestracji na kurs podstawowy. 
1.9. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i noclegu. Każdy Uczestnik pokrywa go we własnym zakresie.
1.10. Po wniesieniu opłaty za udział w kursie, Organizator przesyła na adres mailowy Uczestnika podany podczas rejestracji, fakturę VAT.

§2
Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa w Kursie

2.1 Warunkiem udziału w Kursie jest zgłoszenie uczestnictwa w nim poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu: http://www.graf-usg.pl/rejestracja 
2.2 Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Kursie podstawowym za pośrednictwem serwisu internetowego http://www.graf-usg.pl/rejestracja upływa 20.10.2021 r.
2.3 Biuro Organizacyjne Kursu zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnej liczby Uczestników oraz wcześniejszego zakończenia rejestracji.
2.4 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana w formie elektronicznej na adres: biuro@graf-usg.pl.
2.5 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kursie: 
a) gdy Biuro Organizacyjne otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 dniu przed rozpoczęciem Kursu, Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty, jednakże pomniejszona ona będzie o 25% wartości całości wpłaty tytułem kosztów manipulacyjnych, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział.
b) gdy Biuro Organizacyjne otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 30 dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w Kursie.
   

§3
Postanowienia końcowe

 
3.1 W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Biura Organizacyjnego, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kursie.
 3.2 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Biura Organizacyjnego Kursu. 
3.3 Zgłoszenie uczestnictwa w Kursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Biurem Organizacyjnym Kursu.
 3.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 3.5  Kurs ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504).
3.6 Biuro Organizacyjne Kursu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kursu.
 3.7 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kursem.
 3.8 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.graf-usg.pl.
 3.9 Biuro Organizacyjne Kursu ma prawo zmiany postanowień regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.graf-usg.pl.

Partnerzy